Deň otvorených dverí
2. februára 2012 od 9:00 hod do 14:00 hod.
Mohli ste osobne vidieť priestory školy a vyskúšať atmosféru vyučovania odborných predmetov.